THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ NĂM 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thành Đô được ban hành theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHTĐ ngày 22/11/2023 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Thành Đô thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023 với các nội dung dưới đây.

1. Thời gian và hình thức đào tạo

– Thời gian đào tạo được xác định tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của từng nghiên cứu sinh (NCS). Áp dụng như sau:

+ NCS tốt nghiệp trình độ thạc sĩ: 3 năm (36 tháng).

+ NCS tốt nghiệp trình độ đại học (tốt nghiệp loại Giỏi trở lên): 4 năm (48 tháng).

– Hình thức đào tạo: chính quy.

2. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

2.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành và chương trình đào tạo dự tuyển trình độ tiến sĩ. 

Danh mục ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành Quản lý kinh tế được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo.

2.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo thuộc tạp chí khoa học hoặc báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

2.3. Có dự thảo đề cương nghiên cứu (khoảng 3.000 từ) và kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa, gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu, lý do chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

– Kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa trong thời gian đào tạo.

2.4. Có thư giới thiệu của 01 nhà khoa học (có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu). Thư giới thiệu phải có nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.5. Có văn bằng hoặc chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ, cụ thể như sau:

2.5.1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố (Phụ lục 02 kèm theo).

2.5.2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Trường quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

2.6. Được giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bởi cơ quan quản lý nhân sự (đối với người đã có việc làm) hoặc cơ sở đào tạo (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp); hoặc được xác nhận nhân thân bởi chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người làm nghề tự do). Riêng người dự tuyển là công dân nước ngoài có thể được giới thiệu bởi cơ quan quản lý nhân sự, cơ sở đào tạo bậc đại học/thạc sĩ hoặc đại sứ quán của quốc gia mà công dân đó được bảo hộ.

3. Hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ

3.1. Bộ giấy tờ để lưu tại Văn phòng Trung tâm Tuyển sinh, mỗi loại 1 bản, xếp theo trật tự sau:

3.1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan giới thiệu dự tuyển theo quy định tại mục 2.6 (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai)

3.1.2. Bản sao công chứng của các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

– Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học

– Bằng và bảng điểm thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển từ bậc đại học)

– Bản sao minh chứng về năng lực ngoại ngữ của mục 2.5.

Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3.1.3. Bản gốc thư giới thiệu theo quy định tại mục 2.4.

3.1.4. Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

3.1.5. Bản gốc dự thảo đề cương nghiên cứu của người dự tuyển theo quy định tại mục 2.3.

3.1.6. Bản sao (các) bài báo hoặc báo cáo khoa học của người dự tuyển.

Lưu ý:

– Mỗi bài báo hoặc báo cáo khoa học cần được sao chụp trang bìa (tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học), trang mục lục và nội dung bài viết. Riêng kỷ yếu hội nghị, hội thảo cần sao chụp thêm trang có mã xuất bản ISBN.

– Nếu có số bài báo hoặc báo cáo khoa học nhiều hơn quy định ở mục 2.2, thì người dự tuyển cần đóng thành tập và sắp xếp theo trật tự của bản kê khai danh mục ở trang bìa, trong đó tách rõ phần chấm điểm theo quy định (1 bài báo hoặc báo cáo khoa học) và phần chấm điểm thưởng (gồm các bài còn lại).

3.1.7. Ảnh 3×4, nền trắng, ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển sau ảnh.

3.2. Bộ giấy tờ để gửi cho Tiểu ban chuyên môn xét tuyển, chia thành 06 tập, mỗi tập gồm 1 bản của các loại giấy tờ và được xếp theo trật tự sau:

– Một bản sao các loại văn bằng và chứng chỉ (là bản copy các văn bản ở mục 3.1.2)

– Một bản sao thư giới thiệu (là bản copy thư giới thiệu ở mục 3.1.3)

– Một bản sao dự thảo đề cương nghiên cứu (là bản copy dự thảo đề cương ở mục 3.1.5)

– Một bản sao (các) bài báo hoặc báo cáo khoa học (như hướng dẫn ở mục 3.1.6)

4. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

Các Tiểu ban xét tuyển sẽ đánh giá, phân loại thí sinh qua hồ sơ dự tuyển, trình bày đề cương nghiên cứu và trả lời các câu hỏi đặt ra của các thành viên Tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh theo thang điểm 100.

5. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển, nhập học

– Nhận hồ sơ: Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 28/12/2023.

– Thời gian xét tuyển (dự kiến): Ngày 29/12/2023.

6. Lệ phí xét tuyển: 2.100.000đ/ 1 hồ sơ

7. Địa điểm nộp hồ sơ

  • Cách 1: Trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát qua đường bưu điện

Văn phòng Trung tâm Tuyển sinh

Hotline: 0934.078.668, 02433.861.601

Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Thành Đô

Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

    Thông tin hồ sơ    captcha